Danh sách Email Thư viện

16 tháng 5, 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÊN MAIL

1

Trần Ngọc Thể

Giám đốc

thent@vfu.edu.vn

2

Phạm Lan Phương

Phó Giám đốc

phuongpl@vfu.edu.vn

3

Tạ Hồng Đông

Phó giám đốc

dongth@vfu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Tứ

Tổ trưởng Tổ Công tác bạn đọc

tunv@vfu.edu.vn

5

Lê Thị Thùy Dương

Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu

duongltt1@vfu.edu.vn

6

Lù Thị Hương

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huonglt@vfu.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thành

Tổ Xử lý tài liệu

thanhnt1@vfu.edu.vn

8

Đỗ Tuấn Đạt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

datdt@vfu.edu.vn

9

Vũ Thị Tịnh

Tổ Xử lý tài liệu

tinhvt@vfu.edu.vn

10

Trần Thị Nhâm

Tổ Công nghệ thông tin & Website

nhamtt@vfu.edu.vn

11

Trương Thu Hoài

Tổ Công nghệ thông tin & Website

truongthuhoai@gmail.com

12

Đặng Thanh Hoa

Tổ Công tác bạn đọc

hoadt1@vfu.edu.vn

13

Phạm Thị Kim Chi

Tổ Công tác bạn đọc

chiptk@vfu.edu.vn

14

Đặng Thị Như Quỳnh

Tổ Xử lý tài liệu

quynhdtn@vfu.edu.vn

15

Đoàn Thị Thanh Ngọc

Tổ Công tác bạn đọc

ngocdtt@vfu.edu.vn

16

Dương Thị Minh Nguyệt

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

nguyetdtm@vfu.edu.vn

17

Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

anhntk@vfu.edu.vn

18

Bùi Thu Huyền

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

huyenbt@vfu.edu.vn

19

Hoàng Thị Thu Hà

Tổ Công tác bạn đọc

hahtt@vfu.edu.vn

20

Vũ Thị Hồng Tươi

Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp

tuoivth@vfu.edu.vn

21

Nguyễn Thị Châm

Tổ Công tác bạn đọc

chamnt@vfu.edu.vn


Chia sẻ