Cơ cấu tổ chức 7 tháng 12, 2018

Căn cứ Quyết định số: 2620 /QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 30/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổng số cán bộ Thư viện có 23 người, được chia làm 03 tổ chức năng: Tổ Công tác bạn đọc; Tổ Bổ sung và Biên mục; Tổ Công nghệ thông tin.

Đọc tiếp
Nội quy Thư viện 7 tháng 12, 2018

Bạn đọc vi phạm nội quy, quy định của Thư Viện bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của pháp luật và của Trường.

Đọc tiếp
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 10 tháng 12, 2018

Thư viện là tổ chức hành chính trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.

Đọc tiếp