Giới thiệu về Thư viện 6 tháng 5, 2016

Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp được hình thành năm 1964, là đơn vị hoạt động thông tin tư liệu chuyên ngành nằm trong hệ thống thư viện các trường đại học.

Đọc tiếp
Cơ cấu tổ chức 4 tháng 1, 2017

Tổng số cán bộ: 21 người, được chia làm 04 tổ chức năng: - Tổ Công tác bạn đọc - Tổ Bổ sung trao đổi và Hành chính tổng hợp - Tổ xử lý tài liệu - Tổ Công nghệ thông tin & Website .

Đọc tiếp