Danh sách cán bộ đã và đang công tác tại Thư viện

22 tháng 12, 2021

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC  TẠI THƯ VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Thời gian công tác 
I Ban Giám đốc    
1 Trần Ngọc Thể Giám đốc 6/2018- nay
2 Phạm Lê Hoa Phó Giám đốc 9/2019 - nay
II Tổ trưởng các tổ công tác    
1 Nguyễn Văn Tứ Tổ trưởng Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - nay
2 Lê Thị Thùy Dương Tổ trưởng Tổ Bổ sung & Biên mục 3/2009 - nay
3 Trần Thị Nhâm Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin 6/2004 - nay
III Cán bộ các tổ công tác    
1 Đặng Thanh Hoa Tổ Công tác bạn đọc 7/2008 - nay
2 Phạm Thị Kim Chi Tổ Công tác bạn đọc 5/2007 - nay
3 Lù Thị Hương Tổ Công tác bạn đọc 5/2009 - nay
4 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ Công tác bạn đọc 5/2014 - nay
5 Nguyễn Thị Châm Tổ Công tác bạn đọc 5/2016 - nay
6 Hoàng Thị Thu Hà Tổ Công tác bạn đọc 10/2013 - nay
7 Vũ Thị Tịnh Tổ Bổ sung - Biên mục 12/2009 - nay
8 Nguyễn Thị Thành Tổ Bổ sung - Biên mục 4/2009 - nay
9 Đặng Thị Như Quỳnh Tổ Bổ sung - Biên mục 8/2012 - nay
10 Đỗ Tuấn Đạt Tổ Công nghệ thông tin 1/2007 - nay
11 Trương Thu Hoài Tổ Công nghệ thông tin 4/2009 - nay
12 Đỗ Thị Thành Bính Tổ Công nghệ thông tin 2/2012 - nay

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI THƯ VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Thời gian công tác 
I Ban Giám đốc    
1 Đỗ Đức Bảo Giám đốc 1998 - 2004
2 Phạm Minh Đức Giám đốc 1998 -12/2012
3 Cao Quốc An Giám đốc 1/2013 -10/2014
4 Nguyễn Minh Hùng Giám đốc 9/2015 - 5/2018
5 Vũ Tú Nam Phó Giám đốc 1998 - 2008
6 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Giám đốc 11/2003 - 10/2011
7 Tạ Hồng Đông Phó Giám đốc 11/2006 - 9/2019
8 Phạm Lan Phương Phó Giám đốc 1998 - 11/2021
II Tổ trưởng các tổ công tác    
1 Hoàng Thị Tuyết Tổ trưởng Tổ Bổ sung trao đổi & Hành chính tổng hợp 1/2000 - 12/2012
2 Phạm Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu 12/2001 - 3/2009
3 Nguyễn Tuấn Anh Tổ phó Tổ Công tác bạn đọc 9/2006 - 2/2009
4 Trần Văn Giang Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin 4/2013 - 15/3/2018
III Cán bộ các tổ công tác    
1 Lê Thị Lợi Tổ Công tác bạn đọc 1998 -2008
2 Bạch Thị Tuyết Tổ Công tác bạn đọc 1998 -2009
3 Phạm Thanh Chiến Tổ Công tác bạn đọc 11/2006 - 12/2006
4 Trần Thị Tính Tổ Công tác bạn đọc 1998 - 3/2015
5 Tạ Phương Ngân Tổ Công tác bạn đọc 12/2012 - 4/2014
6 Nguyễn Thị Thư Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - 8/2016
7 Trần Thanh Huyền Tổ Công tác bạn đọc 10/2001 - 3/2009
8 Nguyễn Thị Tình Tổ Công tác bạn đọc 12/2012 - 11/2013
9 Nguyễn Văn Hồng Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - 10/2013
10 Bùi Thu Huyền Tổ Bổ sung - Biên mục 5/2014 - 3/2019
11 Nguyễn Minh Đức Tổ Bổ sung - Biên mục 9/2014 - 5/2018
12 Nguyễn Văn Quế Tổ Công nghệ thông tin 11/2006 - 8/2013
13 Nguyễn Văn Hùng Ban Tạp chí & Website 10/2015 - 5/2018
14 Đỗ Nhật Trường Ban Tạp chí & Website 10/2014 - 5/2018
15 Vũ Thị Thoan Ban Tạp chí & Website 9/2011 - 5/2018
16 Dương Thị Mỵ Ban Tạp chí & Website 5/2014 - 5/2018
17 Nguyễn Hùng Nam Ban Tạp chí & Website 10/2013 - 3/2016
18 Nguyễn Thị Minh Huấn Ban Tạp chí & Website 8/2012 - 4/2014
19 Nguyễn Tất Thắng Ban Tạp chí & Website 7/2014-8/2019
20 Xuân Tuấn Anh Ban Tạp chí & Website 12/2016 - 4/2017
21 Vũ Thị Thanh Ban Tạp chí & Website 12/2012 - 8/2017
22 Dương Thị Minh nguyệt Tổ Bổ sung - Biên mục 9/2012 - 12/2019
23 Đoàn Thị Thanh Ngọc Tổ Công nghệ thông tin 12/2012- 1/2021
24 Vũ Thị Hồng Tươi Tổ Công tác bạn đọc 3/2015 - 10/2021

Chia sẻ