Cơ cấu tổ chức

18 tháng 2, 2022

1. Ban Giám đốc: Giám đốc, Phó Giám đốc.

2. Các Tổ chức thuộc Thư viện:

(Căn cứ theo Quyết định số: 985/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 01/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

   - Tổ Bổ sung và Biên mục;

   - Tổ Công nghệ thông tin;

   - Tổ Công tác Bạn đọc.

3. Điện thoại: 0243 2232944.

4. Email: thuviendhln@vnuf.edu.vn.


Chia sẻ