Danh mục sách mới quý II năm 2022, đợt 4

6 tháng 6, 2022
Thư viện Trường Đại học Lâm Nghiệp giới thiệu tới bạn đọc tên những sách mới đã được biên mục và xếp giá, đưa vào phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong Trường. Chi tiết xem danh mục dưới đây:
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB
I Giáo trình, bài giảng      
  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia sự thật 2021
  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin  Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia sự thật 2021
  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia sự thật 2021
II Tài liệu biếu tặng      
  Giáo trình Giới trong kinh tế và quản trị PGS.TS. Trần Quang Tiến (Chủ biên),
 TS. Dương Kim Anh (Đồng chủ biên)
Đại học quốc gia HN 2021
         

 


Chia sẻ