Thông tin về luận án tiến sỹ năm 2019

27 tháng 3, 2020

 

STT Tên đề tài  Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn
1 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ linh trưởng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Thái Văn Thành Đồng Thanh Hải
Nguyên Lân Hùng Sơn
2 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý lửa rừng cho vườn quốc gia Hoàng Liên Trần Minh Cảnh Bế Minh Châu
3 Nghiên cứu yêu cầu ánh sáng của Dẻ ăn quả (Castanopsis boisii Hickelt & A. Camus) ở giai đoạn tái sinh tại một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam Kiều Thị Dương Vương Văn Quỳnh
       

Để tra cứu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 

          (1) Hệ thống Thư viện điện tử tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn/;

          (2) CSDL danh mục tài liệu in tại địa chỉ: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/


Chia sẻ