Danh mục sách chuyên khảo do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức biên soạn (đến tháng 4 năm 2022)

27 tháng 4, 2022
STT Sách chuyên khảo Năm XB
1 Công nghệ uốn gỗ  2011
2 Thủy văn rừng = Forest Hydrology  2011
3 Keo dán và chất phủ  2012
4 Cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam  2013
5 Công nghệ biến tính gỗ  2013
6 Điều chế rừng = Forest management 2013
7 Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật  2015
8 Assessing reforestation project success in tropical developing countries  2019
9 Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp thực trạng và định hướng phát triển ở Việt Nam / Bùi Thế Đồi,...[và những người khác] . - Hà Nội  2019
10 Cơ chế tài chính bền vững trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam  2020
11 Lưỡng cư và bò sát ở khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động  2022
     

Để tra cứu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: 

          (1) Hệ thống Thư viện điện tử tại địa chỉ: http://elib.vnuf.edu.vn/;

          (2) CSDL danh mục tài liệu in tại địa chỉ: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/


Chia sẻ