Danh sách Email cán bộ Thư viện

1 tháng 2, 2021
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TÊN MAIL
I Tổ Công nghệ thông tin    
1 Trần Ngọc Thể Giám đốc thetn@vnuf.edu.vn
2 Đỗ Tuấn Đạt   datdt@vnuf.edu.vn
3 Trần Thị Nhâm Tổ trưởng nhamtt@vnuf.edu.vn
4 Trương Thu Hoài   hoaitt@vnuf.edu.vn
5 Đỗ Thị Thành Bính   binhdtt@vnuf.edu.vn
II Tổ Công tác Bạn đọc    
1 Phạm Lê Hoa Phó Giám đốc hoapl@vnuf.edu.vn
2 Nguyễn Văn Tứ Tổ trưởng tunv@vnuf.edu.vn
3 Đặng Thanh Hoa   hoadt1@vnuf.edu.vn
4 Phạm Thị Kim Chi   chiptk@vnuf.edu.vn
5 Hoàng Thị Thu Hà   hahtt@vnuf.edu.vn
6 Vũ Thị Hồng Tươi   tuoivth@vnuf.edu.vn
7 Nguyễn Thị Châm   chamnt@vnuf.edu.vn
8 Nguyễn Thị Kim Anh   anhntk@vnuf.edu.vn
9 Lù Thị Hương   huonglt@vnuf.edu.vn
III Tổ Bổ sung và Biên mục    
1 Phạm Lan Phương Phó Giám đốc phuongpl@vnuf.edu.vn
2 Lê Thị Thùy Dương Tổ trưởng duongltt1@vnuf.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thành   thanhnt1@vnuf.edu.vn
4 Vũ Thị Tịnh   tinhvt@vnuf.edu.vn
5 Đặng Thị Như Quỳnh   quynhdtn@vnuf.edu.vn

Chia sẻ