Cơ cấu tổ chức

16 tháng 6, 2021
Căn cứ Quyết định số: 985/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 01/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổng số cán bộ Thư viện có 19 người, được chia làm 03 tổ chức năng: Tổ Công tác bạn đọc; Tổ Bổ sung và Biên mục; Tổ Công nghệ thông tin.


Chia sẻ