Cơ cấu tổ chức

7 tháng 12, 2018
Căn cứ Quyết định số: 2620 /QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 30/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổng số cán bộ Thư viện có 23 người, được chia làm 03 tổ chức năng: Tổ Công tác bạn đọc; Tổ Bổ sung và Biên mục; Tổ Công nghệ thông tin.


Chia sẻ