Danh sách cán bộ đã và đang công tác tại Thư viện

1 tháng 2, 2021

I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC  TẠI THƯ VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Thời gian công tác 
I Ban Giám đốc    
1 Trần Ngọc Thể Giám đốc 6/2018- nay
2 Phạm Lan Phương Phó Giám đốc 1998 - nay
3 Phạm Lê Hoa Phó Giám đốc  9/2019 - nay
II Tổ trưởng các tổ công tác    
1 Nguyễn Văn Tứ Tổ trưởng Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - nay
2 Lê Thị Thùy Dương Tổ trưởng Tổ Bổ sung & Biên mục 3/2009 - nay
3 Trần Thị Nhâm Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin 6/2004 - nay
III Cán bộ các tổ công tác    
1 Đặng Thanh Hoa Tổ Công tác bạn đọc 7/2008 - nay
2 Phạm Thị Kim Chi Tổ Công tác bạn đọc 5/2007 - nay
3 Lù Thị Hương Tổ Công tác bạn đọc 5/2009 - nay
4 Nguyễn Thị Kim Anh Tổ Công tác bạn đọc 5/2014 - nay
5 Vũ Thị Hồng Tươi Tổ Công tác bạn đọc 3/2015 - nay
6 Nguyễn Thị Châm Tổ Công tác bạn đọc 5/2016 - nay
7 Hoàng Thị Thu Hà Tổ Công tác bạn đọc 10/2013 - nay
8 Vũ Thị Tịnh Tổ Bổ sung - Biên mục 12/2009 - nay
9 Nguyễn Thị Thành Tổ Bổ sung - Biên mục 4/2009 - nay
10 Đặng Thị Như Quỳnh Tổ Bổ sung - Biên mục 8/2012 - nay
11 Đỗ Tuấn Đạt Tổ Công nghệ thông tin 1/2007 - nay
12 Trương Thu Hoài Tổ Công nghệ thông tin 4/2009 - nay
13 Đỗ Thị Thành Bính Tổ Công nghệ thông tin 2/2012 - nay

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI THƯ VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Thời gian công tác 
I Ban Giám đốc    
1 Đỗ Đức Bảo Giám đốc 1998 - 2004
2 Phạm Minh Đức Giám đốc 1998 -12/2012
3 Cao Quốc An Giám đốc 1/2013 -10/2014
4 Nguyễn Minh Hùng Giám đốc 9/2015 - 5/2018
5 Vũ Tú Nam Phó Giám đốc 1998 - 2008
6 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Giám đốc 11/2003 - 10/2011
7 Tạ Hồng Đông Phó Giám đốc 11/2006 - 9/2019
II Tổ trưởng các tổ công tác    
1 Hoàng Thị Tuyết Tổ trưởng Tổ Bổ sung trao đổi & Hành chính tổng hợp 1/2000 - 12/2012
2 Phạm Thị Thúy Hằng Tổ trưởng Tổ Xử lý tài liệu 12/2001 - 3/2009
3 Nguyễn Tuấn Anh Tổ phó Tổ Công tác bạn đọc 9/2006 - 2/2009
4 Trần Văn Giang Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin 4/2013 - 15/3/2018
III Cán bộ các tổ công tác    
1 Lê Thị Lợi Tổ Công tác bạn đọc 1998 -2008
2 Bạch Thị Tuyết Tổ Công tác bạn đọc 1998 -2009
3 Phạm Thanh Chiến Tổ Công tác bạn đọc 11/2006 - 12/2006
4 Trần Thị Tính Tổ Công tác bạn đọc 1998 - 3/2015
5 Tạ Phương Ngân Tổ Công tác bạn đọc 12/2012 - 4/2014
6 Nguyễn Thị Thư Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - 8/2016
7 Trần Thanh Huyền Tổ Công tác bạn đọc 10/2001 - 3/2009
8 Nguyễn Thị Tình Tổ Công tác bạn đọc 12/2012 - 11/2013
9 Nguyễn Văn Hồng Tổ Công tác bạn đọc 4/2009 - 10/2013
10 Bùi Thu Huyền Tổ Bổ sung - Biên mục 5/2014 - 3/2019
11 Nguyễn Minh Đức Tổ Bổ sung - Biên mục 9/2014 - 5/2018
12 Nguyễn Văn Quế Tổ Công nghệ thông tin 11/2006 - 8/2013
13 Nguyễn Văn Hùng Ban Tạp chí & Website 10/2015 - 5/2018
14 Đỗ Nhật Trường Ban Tạp chí & Website 10/2014 - 5/2018
15 Vũ Thị Thoan Ban Tạp chí & Website 9/2011 - 5/2018
16 Dương Thị Mỵ Ban Tạp chí & Website 5/2014 - 5/2018
17 Nguyễn Hùng Nam Ban Tạp chí & Website 10/2013 - 3/2016
18 Nguyễn Thị Minh Huấn Ban Tạp chí & Website 8/2012 - 4/2014
19 Nguyễn Tất Thắng Ban Tạp chí & Website 7/2014-8/2019
20 Xuân Tuấn Anh Ban Tạp chí & Website 12/2016 - 4/2017
21 Vũ Thị Thanh Ban Tạp chí & Website 12/2012 - 8/2017
22 Dương Thị Minh nguyệt Tổ Bổ sung - Biên mục 9/2012 - 12/2019
23 Đoàn Thị Thanh Ngọc Tổ Công nghệ thông tin 12/2012- 1/2021

Chia sẻ