Chào mừng đến với Cổng thông tin Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp

Giới thiệu Sách mới
Báo cáo khảo sát hiện trạng Hộ trồng rừng và Doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ, siêu nhỏ trước khi thực thi VPA/FLEGT Báo cáo khảo sát này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Các tổ chức xã hội giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện trong bối cảnh FLEGT và REDD+” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ trong khuôn khổ Chương trình FAO-EU FLEGT.
Thông báo
Thông báo Về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2019 Thực hiện thông báo số 1709/TB-ĐHLN-TCCB ngày 21/8/2019, về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2019, Thư viện thông báo tạm dừng phục vụ trong thời gian nghỉ Lễ như sau:
Nội quy - Quy định
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Thư viện là tổ chức hành chính trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.
Tin tức - sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 74 năm (1945-2019) Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).